Et inkluderende arbeidsmiljø

I BIR arbeider vi for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der alle verdsettes for sine ulike egenskaper og blir anerkjent for sitt talent. Målet vårt er å være en arbeidsplass hvor det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Likestilling handler om mangfold og tro på at representasjon av ulike kjønn, etniske grupper, aldre og funksjonshemmede bidrar til positive resultater, godt arbeidsmiljø og innovasjon.

I BIR har vi retningslinjer for konflikthåndtering, varsling og etikk og disse er tilgjengelig i Personalhåndboken. Varsling og etikk er også et vedlegg til arbeidsavtalen. Retningslinjene sier noe om hvordan vi skal håndtere saker som kan oppstå i virksomheten og dette er en trygghet for både for leder og medarbeider.

Konsernet tar sikte på en universell utforming av fysiske forhold, der det er mulig, slik at virksomhetens ulike funksjoner kan besettes av flest mulig. Vi har ca. 11 ulike nasjonaliteter. BIR er en mannsdominert virksomhet, og vi har som mål å øke kvinneandelen. Andelen kvinner i faste stillinger i BIR er 19,4 prosent, dette er en nedgang på 2,6 prosentpoeng fra 2021. 29,6 % av ledere (med personalansvar) i BIR er kvinner og i konsernledelsen er det 4 kvinner og 7 menn. Kjønnsbalansen varierer i de ulike selskapene. Dette er vi oppmerksomme på i rekrutterings-prosesser. Vi arbeider kontinuerlig for et mangfoldig og likestilt arbeidsmiljø som det er godt å være del av.

 

I BIR har vi 15 medarbeidere som jobber deltid fast. BIR har et kontinuerlig fokus på å øke stillingsandeler der vi kan.

Uttak av foreldrepermisjon

I 2022 tok 31 medarbeidere til sammen ut 358 uker foreldrepermisjon i BIR konsern. I snitt tok kvinner ut 19 uker foreldrepermisjon, mens menn i snitt tok ut 9 uker foreldrepermisjon.

Aktivitetsplikten

BIR arbeider kontinuerlig for å ivareta og videreutvikle det gode arbeidsmiljøet. Slagordet «Sammen for en god sak» og våre kjerneverdier; Superpålitelig, Miljøpådriver, Imøtekommende og Lagspiller (SMIL) er daglige påminnere om kulturen vi som organisasjon ønsker.

BIR er i gang med arbeidet for å oppfylle aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Vi gjennomførte i 2022 et omfattende arbeid knyttet til organisasjonsjustering i konsernet. Med dette som grunnlag vil vi jobbe systematisk videre for å identifisere eventuelle behov for målrettede tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Med ønske om å øke andelen søkere og øke mangfoldet i BIR er følgende presisert i alle våre stillingsannonser:

BIR har medarbeidere med ulik fagkompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Øvrige forbedringspunkter innen rekruttering og lønns- og arbeidsvilkår fra i fjor står i stor grad fremdeles. I det videre arbeidet med aktivitets- og redegjørelsesplikten og dens krav til rapportering skal flere analyseparameter inkluderes. Det arbeides på systemsiden for å se om hele eller deler av rapporteringen kan automatiseres.