Forbrenningsanlegget står for det største punktutslippet i Bergen. Det er vedtatt politiske mål om at Bergen innen 2030 skal være et lavutslippssamfunn. Estimert investering for karbonfangstanlegget er på ca.1 milliard kroner.

- I et klimaperspektiv må vi ta tak i det største utslippet lokalt og vi mener at det viktigste klimatiltaket er karbonfangst ved BIR sitt forbrenningsanlegg i Rådalen, sier byrådsleder Roger Valhammer. – Vårt hovedmål er at Bergen skal være fossilfritt og vi ønsker å ha karbonfangst på plass så raskt som mulig. Bergen kommune holder på med et reguleringsarbeid for industriområdet i Rådalen, der vi ser på hva som skal til for å få plass et karbonfangstanlegg. Vi vil også se på de ulike scenarioer for finansiering av investering og drift av anlegget.  

- I første omgang ønsker vi å bygge et anlegg som kan fange 100 000 tonn CO2. Dette tilsvarer den fossile andelen av utslippene i Rådalen, sier styreleder Aslak Sverdrup. – CO2-utslipp kjenner ingen grenser og CO2 -fangst er essensielt for å oppnå klimamålene både lokalt og nasjonalt. BIR tar samfunnsansvar ved å ta hånd om alt avfallet. Alle skaper avfall og ikke alt kan bli til nytt råstoff eller materialer. BIR jobber for avfallsreduksjon og økt materialgjenvinning, men restavfallet må brennes. Selv med økt utsortering og materialgjenvinning er det manglende forbrenningskapasitet for avfall i Norge og Europa. Forbrenningskapasitet er viktig for å redusere klimautslipp fra deponi i Europa og er den eneste godkjente behandlingen for restavfall i Norge.

Milliardinvestering

Siden 2018 har BIR har jobbet med å utrede mulighetene for karbonfangst og det er gjennomført mulighetsstudier og forprosjekt.

-  I investeringskalkylene er det tatt hensyn til både prosjektering, grunnarbeid, kostnader og kostnader til bygg og anskaffelse av selve anlegget, varmegjenvinningsanlegg, samt kostnader ved å koble anlegget til forbrenningsanlegget, sier Aslak Sverdrup. - Teknologien forventes å utvikle seg videre, men for å innfri målene raskest mulig ønsker vi å sette i gang arbeidet nå.

 -   BIR tar samfunnsansvar og i denne sammenheng er vi «first mover» i den forstand at vi vil være et av de første forbrenningsanleggene med karbonfangst. BIRs plan støtter opp under regjeringens prosjekt Langskip. CO2-en vil transporteres til Kollsnes og lagres på Northern Lights. Dette vil kreve utvikling av et landbasert mottak, noe som vil åpne for et større nasjonalt marked og levering fra Vestlandet. 

 Inviterer til spleiselag

Forbrenningsanlegget i Oslo, Hafslund Oslo Celsio, har fått på plass finansiering til etablering og drift av sitt karbonfangstanlegg gjennom et spleiselag med stat, kommune og egenfinansiering.

-  Vi ser for oss en tilsvarende modell for finansiering, sier Aslak Sverdrup. – Dette kan eksempelvis være deling av der staten dekker 50 % og Bergen kommune og BIR dekker 25 % hver. Vi er i dialog med eierkommunene våre og andre relevante interessenter.

Trinnvis utbygging til fullskala fangstanlegg

BIR følger nøye med på teknologiutviklingen og ser for seg en trinnvis tilnærming til karbonfangst for å komme relativt kjapt i mål med klimanøytral forbrenning.

-  Med vår tilnærming låser vi oss ikke fast til en bestemt teknologi, sier konsernsjef Borghild Lekve. - Vi er åpne for å ta i bruk ny og mer effektiv teknologi dersom vi i neste omgang tar ut hele potensialet og går for fullskala karbonfangst med 240 000 tonn CO2. Da vil vi fange CO2 både fra fossilt og biologisk opphav.  Dette kan igjen utløse nye forretningsmuligheter med salg av klimakvoter for lagring av karbon, men også muligheter for å skape nye grønne arbeidsplasser der karbon fanges og brukes i nye prosesser og materialer.

- Karbonfangst er en energikrevende prosess og vi ønsker derfor å utnytte overskuddsvarme i fjernvarmenettet. Et karbonfangstanlegg i Rådalen vil i tillegg bidra til teknologiutvikling og etablering av et kompetansemiljø innen fangst, lagring og bruk. Det er potensial for å utvikle grønn industri i tilknytning, både gjennom synergier og næringsklynge. Dette vil skape nye grønne arbeidsplasser og sikre norsk kompetanse.

BIRs konsernsjef Borghild Lekve og konsernstyreleder Aslak Sverdrup, er
klare for å gå videre med planene for å realisere et karbonfangstanlegg ved
BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen.

FAKTA

Om karbonfangst:

  • Med karbonfangst menes fangst av klimagassen CO2 som slippes ut ved forbrenning av materialer som inneholder karbon eller produksjon av sement og ander industrielle produkter.
  • Det skilles ofte mellom biogent og fossilt CO2-utslipp. Biogent CO2 er utslipp fra organisk materiale som matavfall, papp og papir, trevirke og planter (stammer fra levende organismer). Det er fossilt CO2-utslipp som går inn i klimaregnskapet. Det er også denne delen det er forbrenningsavgift på i dag.
  • Fangst etter forbrenning gjøres ved at man tar røykgassen gjennom et anlegg hvor CO2 binder seg til et medium og dermed fjernes fra røykgassen, for så å frigjøres fra dette mediumet senere i prosessen. CO2-gassen komprimeres og gjøres flytende før transport.

 

Håndbok for avfallsforbrenning

BIR er en av fem partnere i "Klimakur for Avfallsforbrenning" - KAN.  De samarbeider for å finne ut hvilke rammer og løsninger som er de beste og mest optimale for avfallsforbrenning. 20. desember 2022 lanserte industrinettverket en håndbok for CCS. 

Klikke her lenke til håndboken