Suomen Biovoima Oy skal bygge BIRs biogassanlegg på Voss. Anlegget forventes å være i drift i løpet av 2025 og er estimert til å koste 370 mnok, inkludert Enova-støtte og tomt.

Biogassanlegget blir en fremtidsrettet måte for å behandle organiske ressurser lokalt. Det er et godt sirkulærøkonomisk tiltak der man tar vare på de gode næringsstoffene i matavfallet og vil gi en god klimaeffekt. Det blir det første biogassanlegget i Vestland for behandling av matavfall fra husholdninger.

- Suomen Biovoima Oy leverte totalt sett det beste tilbudet, sier styreleder Aslak Sverdrup. – Vi har gjort en meget grundig kartlegging av det som finnes av biogassanlegg i Norden, og har vært på befaring ved flere anlegg med samme teknologi som det vi får. Suomen Biovoima Oy vil levere fremtidsrettede og innovative løsninger, og vi har spesielt vektlagt at de kan produsere høyverdig biogass og at kravet til biogjødselen som produseres skal være renere enn kravet i dagens regelverk. Med løsningen som er skissert vil vi også sikre oss god lønnsomhet over tid. Dette prosjektet er strategisk viktig for BIR og i tråd med konsernets strategi.

Finsk miljøteknologi

- Tilliten vi fikk fra BIR viser at finsk miljøteknologikunnskap oppfattes som høy kvalitet, sier Biovoimas konsernsjef Eero Tilsala. - Det er et meget sterkt behov og etterspørsel etter denne type kompetanse internasjonalt, men vekst krever også kapital og ressurser.  

- Dette er den største avtalen i Biovoimas historie og gir muligheter til å fortsette å investere i vekst. Sluttfasen av anskaffelsesprosessen med BIR ble håndtert meget profesjonelt, og det krevde også mye av Biovoimas personell. Jeg setter stor pris på våre medarbeidere og BIRs måte til å gjennomføre diskusjoner og denne typen anskaffelsesprosesser på. 

Tilsala er fornøyd med avtalen og sier at de har investert betydelig i selskapets vekst, og deres mål er å være det største selskapet i Nord-Europa og Baltikum i dette markedet. 

Kvalitetsgjenvinning

Ressursene som skal brukes for å skape biogass i anlegget på Voss er matavfall og kumøkk, og produktene vil bli biogass og biorest. Et anlegg på Voss er derfor ideelt til formålet med god tilgang til råstoffet kumøkk, lokal produksjon av høyverdig biogass og lokal anvendelse av bioresten på en sirkulær måte. 

- BIR er opptatt av kvalitetsgjenvinning i alle ledd, sier konsernsjef Borghild Lekve. - Innen den sirkulære bioøkonomien er det viktig at vi tar best mulig vare på ressursene i matavfallet. Bioresten kan benyttes til å skape fôrprodukter, gjødselprodukter og andre aktuelle bioprodukter. Høy kvalitet på biogjødsel som skal produseres er svært viktig fordi det skal være verdifull næring til melkebøndene på Voss. Biogassen kan brukes som drivstoff til tungtransport.

 - BIR ønsker å behandle matavfallet på en miljømessig og kostnadseffektiv måte. Biogassanlegget vil være en avgjørende byggestein i en framtidig biopark på Bjørkemoen på Voss, sier konsernsjef Borghild Lekve.

Sirkulær bioøkonomi

Kombinasjonen av ulike utnyttelser av biologisk avfall vil kunne gi nye sirkulære forretningsmodeller, som vil utnytte ressursene, men også gi inntektsmuligheter for noe som er kostnader i dag.

- En biopark kan utnytte biogene råvarer mellom ulike forretningsmodeller. Ressursene kan benyttes flere ganger dersom dette gjøres riktig, sier konsernsjef Borghild Lekve. - Produksjon av god gjødsel, med biorest fra biogassanlegg og for eksempel frass fra larveproduksjon kan det potensielt bli god etterspørsel etter og fungere som erstatning for noen av dagens gjødselprodukter.

- Anlegget vil være klargjort for levering av industriell CO2. Forventet mengde er 1.300.000 Nm3 biogen CO2. Bruk av biogen CO2 kan erstatte fossil CO2, for eksempel i veksthus.

- Energipotensialet i en biopark vil være stort, fortsetter Lekve. - Sol, termisk energi og varmeutveksling mellom ulike aktiviteter kan utnyttes i et lukket område. Flere aktører har signalisert at de ønsker å delta i slik utvikling.

En biopark har også et stort potensial for forskning og skoler. Det er mange muligheter for bedre utnyttelse av ressursene i avfallet og forretningsmodeller som ennå ikke er utviklet innen biogen symbiose. Totalt sett vil en biopark vil synliggjøre BIRs engasjement for å bidra til en mer sirkulær økonomi.

Om Suomen Biovoima Oy

Suomen Biovoima er et finsk cleantech-selskap for avfallsbehandling og fornybar energi, kjent for sin kundeorienterte service og høykvalitets, lønnsomme løsninger.

Suomen Biovoima Oy har vant kontrakten for å bygge BIRs biogassanlegg på Voss. Under signeringen flankeres BIRs konsernsjef Borghild Lekve av salgsdirektør Jani Kangasaho, og adm. dir. Eero Tilsala.