Kommunen som lokal miljøforvalter har ansvar for tilsyn med forurensnings- og forsøplingssituasjonen innenfor sine kommunegrenser. For å utføre oppgaver knyttet til dette har flere BIR-kommuner inngått et samarbeid og delegert myndighet til BIR AS med hjemmel i forurensningsloven § 83.

Interkommunalt samarbeid

Fra 1. januar 2015 har BIR AS hatt et ansvar for forsøplings- og forurensningssaker i kommunene Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy og Vaksdal. Samarbeidet inkluderer nå alle BIR-kommunene etter at Askøy, Samnanger og Bergen er blitt med på laget.

Ifølge avtale om interkommunalt samarbeid om tilsyn med forsøpling, har BIR fått delegert myndighet fra kommunene. Målet er å registrere ulovlig forsøpling, sørge for opprydding og forebygge ulovlig avfallshåndtering. Det er ikke BIR som utfører selve rydd-jobben. Vi får de ansvarlige til å rydde opp. Fortrinnsvis er dette forsøpler, men i andre tilfeller faller ansvaret for opprydning på grunneier.

Hvilken type saker inngår i det interkommunale samarbeide?

Vårt samarbeide med kommunene om forurensnings- og forsøplingssaker er knyttet til villfyllinger og forsøpling i naturen eller på privat og offentlig eiendom, inkludert fjerning av bilvrak og ødelagte landbruksmaskiner, samt ulovlig lagring av avfall og bossbrenning. Etter forurensningsloven er det forbudt å oppbevare større mengder avfall på egen eiendom. Vi ser ofte etter forurensinger knyttet til lagring av gamle tanker, tønner med kjemikalier, vaskemidler, olje m.m., som inneholder miljøgifter og/eller er til sjenanse for folk.

Andre typer forsøpling:

Boss på busstopp eller i parker, overfylte bosspann på gaten eller fotballbanen, skal håndteres av driftsansvarlige for området og er ikke en del av dette oppryddingsprosjektet.
I Bergen kommune kan slik forsøpling meldes til direkte til kommunen via feilmeldingstjenesten.
Ser du forsøpling på BIRs returpunkt kan det meldes til oss her.

Har du tips?

BIR vil gjerne ha tips om forsøpling og/eller forurensning i BIR-kommunene. Kontakt BIRs kundesenter på epost: bir@bir.no, eller på telefon: 55 27 77 00. Vi sikrer din anonymitet om du ønsker det.