www.bir.no
Forsiden
Kjerneverdier
Om BIR
Lovpålagte renovasjons- tjenester
Tjenester i fri konkurranse
Miljørapport
Årsberetning
Regnskap
  
  
 

Hva er høydepunkter for selskapet i 2015?

Det har vært flere høydepunkter for selskapet i året som har gått. Som en av partnerne i Klimapartner Hordaland har vi i 2015 hatt et spesielt fokus på renere drivstoff. Vi har i anskaffet seks nye renovasjonskjøretøy som er godkjent for HVO drivstoff som er klassifisert som 100% biodiesel. Vi håper at vi i løpet av et par år kan få lokal tilgang til alternative drivstoffer.

Vi har et godt samarbeid med BIR Privat AS for å samle inn avfall fra nedgravde oppsamlingsenheter for glass/metall og restavfall. I Bergen renoverer vi med biler som innsamler både papir og plast i samme strøk for å effektivisere driften.

Vi er spesielt fornøyde med at sykefraværet vårt er redusert. Vi har hatt ekstra fokus på individuell oppfølging av sykemeldte medarbeider som har hyppige og langvarige fravær. Dette har gitt positive resultater.

Hvordan kan selskapet jobbe for å være miljøpådrivere?

BIR Transport AS utfører innsamling og transport av avfall, og har i daglig drift renovasjonskjøretøy som fyller HVO-drivstoff og har utslipp etter EURO klassifisering - EURO-6. Vårt mål for å redusere uønskete klima- og miljøeffekter er at i løpet av 2016 skal alle selskapets kjøretøy være klassifisert etter EURO-6.

Ved fremtidig anskaffelse av chassis og vedlikehold av renovasjonsbiler, må ulike forhold vurderes før valg av drivstoff. Det forventes at selskapet vil oppnå miljøgevinster ved vesentlig lavere utslipp av CO2, partikkelutslipp og redusert støynivå fra bilparken.

 

BIR Transport AS

Formål

BIR Transport et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS når det gjelder innsamling av avfall i Bergen kommune som er omfattet av forurensningsloven §30. Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets formål.

Antall biler

19 komprimerende restavfallsbiler i daglig drift, 3 komprimerende plastbiler og 8 komprimerende papir-/pappbiler. I tillegg er det 2 biler som samler inn glass og metall, samt 2 vakuumstyrte, komprimerende renovasjonsbiler (bossugbiler).

Omsetning og resultat

BIR Transport AS drives til selvkost. Selskapets resultat skal overføres/dekkes inn av BIR Privat AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Privat AS utgjør 520 062 kroner, og er ført som reduksjon i salgsinntektene.

  • Brutto omsetning: 82,2 mill. kroner (2014: 78,2 mill. kroner)
  • Årsresultat: 0 mill. kroner (2014: 0 kroner)

Helse, miljø og sikkerhet

  • Sykefravær: 8,9 prosent (2014: 11,5 prosent)
  • 2,8 prosent var kortvarig og 6,1 prosent var langvarig.
  • Det var 6 arbeidsulykker som medførte fravær.
    (2014: 5).
  • Antall materielle skader påført tredjeperson: 36
    (2014: 40)

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 76

STYRET
Ove Knudsen styreleder
Sigurd Galtung Døsvig
Bjørg Hatlem
Oddrun Konglevoll
Espen Petter Walde
Terje Danielsen